Polityka Prywatności

Polityka prywatności Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o.

Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z odpowiedzialnością i poszanowaniem dla prywatności administruje danymi osobowymi kontrahentów oraz osób korzystających z witryny internetowych należących do firmy. Spółka CES opracowała politykę ochrony danych osobowych, instrukcje i procedury zgodne z wymogami RODO oraz przepisami prawa krajowego w zakresie ochrony praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Spółka CES opracowała również Politykę Cookies, dla osób korzystających z serwisów internetowych Spółki.
Administratorem Państwa danych jest: Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie (30-732) przy ul. Biskupińskiej 14. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość na e-mali: daneosobowe@ces.com.pl lub zadzwoń na numer 12/269-00-11.

Źródła pochodzenia danych osobowych

Dane na temat kontrahentów są gromadzone i przetwarzane w Spółce przede wszystkim w trakcie realizacji procesu zakupu i sprzedaży towarów i usług.
Dane osobowe pozostające w administrowaniu Centrum Elektroniki Stosowanej mogą pochodzić z następujących źródeł:
• z realizowanego procesu zakupowego/sprzedażowego towaru i usług
• ze złożonego zapytania ofertowego / przesłanej oferty
• z ankiety wypełnionej podczas targów lub konferencji
• ze strony internetowych firm/instytucji
• od instytucji/podmiotów organizujących konferencje i wydarzenia branżowe
• poprzez bezpośrednie przekazanie pracownikom naszej firmy


Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w Spółce CES w następujących celach:
• przygotowania i wysłania oferty handlowej lub zapytania ofertowego;
• przygotowywania i wysyłania ofert promocyjnych i marketingowych o naszych produktach i usługach a także zaproszeń na wydarzenia firmowe (targi, konferencje),
• zawarcie i realizacja zamówienia/umowy, obsługi rachunkowo-księgowej transakcji; obsługa rękojmi/gwarancji z tytułu realizacji umowy/zamówienia;


Okres przechowywania danych osobowych

• W celu realizacji zamówienia lub umowy zakupu/sprzedaży – dane osobowe przechowywane są przez okres 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione i od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy/zamówienia
• Dane osobowe gromadzone dla celów marketingowych przechowywane do czasu wyrażenia woli ich usunięcia przez osobę, której dane dotyczą;
• Dane na potrzeby rekrutacji – do momentu zakończenia rekrutacji lub na okres, na który została wyrażona zgoda
Komu i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe
• obsługującymi administratora firmom zewnętrznym: księgowość, kadry, firmy transportowe i kurierskie, firmy hostingowe i inne – w celu realizacji zamówienia/umowy;
• organom władz administracyjnych, jeżeli będą wymagane, zgodnie z obowiązującym prawem;
• osobom kontrolującym Spółkę lub doradczym, np. audytorom zewnętrznym, biegłym księgowym, radcom prawnym.


Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której danymi administruje Spółka, może skorzystać z prawa dostępu do danych, uzupełnienia, usunięcia ich lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo: 
• do uzyskania kopii danych przechowywanych na jej temat, zgodnie z rozporządzeniem;
• poprawienia lub uzupełnienia informacji, jeżeli dane są nieścisłe lub niepełne;
• wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
• ograniczenia przetwarzania danych – w razie skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych – do momentu rozstrzygnięcia skargi;
• usunięcia swoich danych osobowych (m.in. przez wycofanie zgody na ich przetwarzanie; jeżeli przetwarzanie nie jest już konieczne; jeżeli brak uzasadnionego prawnie powodu do dalszego wykorzystywania danych; jeżeli dane osobowe nie były przetwarzane i chronione zgodnie ze zobowiązaniami Spółki.


Ochrona danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Obiekty naszej Spółki są monitorowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a sposób administrowania wizerunkiem osób określa stosowna instrukcja.

CES

Centrum Elektroniki Stosowanej Ces Sp. z o.o.
32-003 Podłęże 676

t: 0048 12 269 00 11
f: 0048 12 267 37 28

NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452
BDO: 000009424

Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827